Energie Kundaliní

Co je to Kundaliní?

V každé vnímající bytosti existuje energie uložená v sakrální, velké trojúhelníkové kosti na začátku páteře (sakrální pochází ze slova „posvátný“). Tato energie je v sanskrtu známá jako Kundaliní – doslova „stočená“ – protože je stočená do třech a půl závitu.

Když tato energie v křížové kosti je probuzena, stoupá páteří a prochází fontanelou – částí hlavy, která je u miminek měkká. Když Kundaliní touto oblastí prostoupí, můžeme cítit, jako kdyby z fontánky vytékal chladný vánek. Fontanela je odvozena ze starého francouzského výrazu pro „malou fontánu“, což po této zkušenosti nevypadá jako shoda náhod.

Kundaliní a Meditace

Energie Kundaliní je běžně v nečinném stavu. Cílem meditace je probudit tuto energii, aby se mohly projevit její kvality. Může být probuzena díky síle našeho čistého přání, přání poznat své skutečné Já, svého Ducha. Jinými slovy přání získat Seberealizaci.

Naše skutečná duchovní podstata je často schovaná pod našimi myšlenkami a emocemi, ale když Kundaliní vzestoupí, přirozeně nás přivede do meditace. Tím se můžeme odpoutat od těchto myšlenek a pocitů k zážitku čisté radosti a míru, které uvnitř nás existují.

Působení Kundaliní lze cítit v subtilním energetickém systému, který je na fyzické úrovni reprezentován jako centrální nervový systém. Levá a pravá dráha odpovídá sympatickému nervovému systému, střední osa odpovídá parasympatickému nervovému systému. Když Kundaliní stoupá, prochází podél páteře přes psychosomatická energetická centra známá jako čakry.

Čakry odpovídají nervovým plexům, které řídí veškeré energie a vylučování hormonů v našem těle. Jsou základem všech našich fyzických, psychických a emocionálních aktivit. Když zažíváme potíže na psychické, emocionální nebo fyzické úrovni, je to díky „blokádě“ nebo napětí v těchto čakrách.

Vyzkoušejte meditaci

Kundaliní je Mateřská Energie

Když energie Kundaliní prochází přes naše čakry, odstraňuje napětí a tím nás zbavuje nerovnováhy. Navíc uvnitř nás probouzí kvality každé čakry. Proto je často o Kundaliní pojednáváno jako o mateřské energii, jak vyživuje naši bytost a pomáhá nám růst do celistvější osobnosti.

‘Tato Kundaliní je duchovní matka každého jednotlivého člověka .’

Šrí Mátadží Nirmala Déví

Tento druh „léčení“ je spontánní událost, která se projevuje pouze tehdy, probudí-li se Kundaliní díky našemu čistému přání. Nemůže toho být dosaženo žádným psychickým ani fyzickým úsilím, proto by měl cíl meditace být dostat se do bezmyšlenkového vědomí a sledovat tento živoucí proces uvnitř nás.

Velké množství myšlenek v naší mysli omezuje naši schopnost růst, jakožto nám brání odevzdat se procesu, který nelze být viděn nebo jsme jej doposud nezakusili. Síla Kundaliní transformovat je mnohem větší než naše mysl a překračuje lidskou míru chápání. Odstraňuje vše, co nás nutí v životě stagnovat, a pozvedá nás na vyšší úroveň bytí, za ego a podmíněnosti. Tedy naše Kundaliní urychluje živoucí proces evoluce.

‘Doufám, že většina z vás dnes získá svou Seberealizaci. A že se tím stanete, že do toho dospějete. Kundaliní vás přiměje dospět, postupně.

Šrí Mátadží Nirmala Déví

Kundaliní a Jóga

Když Kundaliní projde všemi čakrami a pronikne fontanelou, dostaneme se do stavu bez myšlenek. Všechny myšlenky a emoce, které nás nutí být přilepení k minulosti nebo fixovaní na budoucnost, jsou odstraněny, takže můžeme prožívat přítomnost v míru.

Tím se osvítí naše pozornost a naše vědomí se stane kolektivním, jelikož jsme si zcela vědomi našeho okolí. Toto je moment skutečné Jógy, což v sanskritu znamená „jednota“. Staneme se spojenými se vším okolo. Není to úsilím, stane se to spontánně, když Kundaliní vstoupí na tuto úroveň.

Probuzení Kundaliní je nezvratné, jako celý živoucí proces. Nicméně pro podpoření Kundaliní se musí pravidelně meditovat, aby se tato energie udržovala na vzestupu. Jako jakýkoliv sval v těle, čím více se používá, tím silnější se stane.

Čím více člověk medituje, tím více je Kundaliní schopna vyčistit naše čakry a vzestoupit na úroveň našeho posledního centra v oblasti fontanely. Tím se člověk může častěji přenést do stavu bez myšlenek. Navíc se tato období čisté meditace mezi vlnami myšlenek v naší mysli budou postupně prodlužovat.

Vibrační vědomí

Čím se naše čakry pravidelným působením Kundaliní stanou čistší, tím větší bude citlivost k vibracím. Vibrace jsou fyzickou manifestací naší Kundaliní a můžeme je cítit na vrcholku hlavy a na dlaních našich rukou. Když Kundaliní stoupá, můžeme cítit „chladný vánek“ v oblasti fontanely (nebo nad ní) a také na dlaních.

Naše ruce jsou jako mapa našeho centrálního nervového systému, protože to je zde, kde se nacházejí sympatická nervová centra. Každá část ruky odpovídá jednotlivé čakře. Když Kundaliní dosáhne určitou čakru, pak vibrace, jež cítíme na ruce, indikují stav konkrétní čakry. Chladný vánek odpovídá vyrovnanému a čistému stavu čakry, jelikož Kundaliní může snadno projít. Horko nebo brnění znamená nějaký blok v této čakře, protože se při průchodu Kundaliní vyvíjí nějaký tlak.

Projevení energie Kudnaliní jako vibrací nám ukazuje stav naší bytosti naprosto nenásilným způsobem. Žádné myšlenky ani analyzování nejsou třeba. Pouze zvednutím Kundaliní můžeme přesně zjistit, co se děje na naší fyzické, psychické, emoční a duchovní úrovni. Pokud dokážeme včas zachytit nesrovnalosti a pokud jsou hned rozpuštěny, dokážeme vyléčit nerovnováhu již na energetické úrovni, čímž dokážeme předcházet mnoha problémům ve svém bytí dlouho před jejich projevením ve fyzickém těle.

Kundaliní a Sebepoznání

Kundaliní jedná přes mechanismus vibrací jako náš průvodce růstem a sebeobjevováním. Jako matka nám ukazuje naše chyby a oblasti, ve kterých můžeme zlepšit svoji celkovou pohodu. Ať už je to na psychické, fyzické nebo emoční úrovni, Ona nám přesně ukazuje, odkud pochází problém. A také nám odhaluje naši duchovní úroveň.

Meditací a introspekcí – vnímáním toho, co jsme cítili v průběhu meditace, si můžeme rozvinout svoji osobnost a dělat malé pokroky v našem každodenním životě a zlepšit svůj stav. Kundaliní reaguje na naše přání růst, proto všechny naše zkušenosti z probuzení této energie jsou nesporně pro náš blahobyt.

Nejdůležitější aspekt při meditaci je být otevřený a chápat tuto zkušenost jako experiment. Být přístupný, dovolí Kundaliní jednat svobodně a bez zábran. Navíc, pokud jsme připraveni čelit sami sobě, můžeme uvnitř řešit co je potřeba a stoupat rychleji. Všechny lidské bytosti jsou nedokonalé a veškeré defekty uvnitř nás by měly být řešeny s odpoutaností, protože ony nejsou částí naší skutečné duchovní podstaty.

Kundaliní ve Starověkých kulturách

Energie Kundaliní byla pojmenována v různých civilizacích mnoha jmény. Japonci ji nazývali „Ki“ a Číňané „Chi“. Křováci v Kalahari říkali té samé síle „N/um“. Řekové o ní mluvili jako o „Pneuma“ a v islámu se nazývá „Rúh“. V indické tradici je to odraz Přání Boha uvnitř nás, Prapůvodní Matka, známá jako Ádi Šakti. Kristus ji pojmenoval „Svatý Duch“. Vánek svatého Ducha, který cítili křesťané v Pantecost, je v podstatě ten samý vánek Kundaliní, který můžeme cítit na dlaních a na vrcholku hlavy, když se uvnitř naší bytosti tato energie probudí. Džňánéšvara, známý světec Indie narozen okolo roku 1275, popsal Kundaliní ve své knize „Džňánéšvarí“.

‘Kundaliní je jedna z nejvýznamnějších energií. Celé tělo hledače začne zářit díky vzestupu Kundaliní. Protože díky tomu nechtěné nečistoty v těle zmizí. Tělo hledače najednou vypadá velmi proporční a oči vypadají jasně a atraktivně.’

Džňánéšvar
z knihy'Džňánéšvarí'

Některé kultury také odkazovaly k životní energii, již můžete dosáhnout, pokud jsme ve vyrovnaném stavu. Například některé původní indiánské kmeny věřily v energii umístěnou na počátku páteře, ale bylo to považováno za natolik svaté, že měly zakázáno dokonce i vyslovit její jméno.

Egyptské odkazy na Kundaliní byly mnohem symboličtější. Osiris (bůh posmrtného života) byl údajně pozvednut na nebesa přes páteřní kanál své matky, bohyně Nut, používaje obratle jako schůdky na žebříku. Toto je podobné starověkému indickému konceptu osvícení, jehož pomocí hledač dosahuje požehnaného stavu. Kundaliní je individuální energie specifická každému člověku, takže když se probudí, jeho vědomí se rozšíří podél toho „žebříku“ do vyššího stavu.

V sumerské kultuře subtilní systém představují dva hadi ovinutí okolo střední osy, dotýkající se sedmi bodů. Střední kanál je cesta Kundaliní. Těchto sedm bodů je sedm čaker v těle a dva hadi reprezentují levý a pravý kanál. Obrázek hada v souvislosti s Kundaliní je také prezentován v Hinduismu, kde stoupenci věří, že nás stvořil kosmický had Ananta a že Kundaliní je odrazem jeho síly stvoření uvnitř každého z nás. Podobně i Aztékové oslavovali „Quetzalcoatl“, boha – hada, jako tvůrce lidských bytostí.

V judaismu, „Shekhina“ je jméno pro ženský aspekt Boha Všemohoucího. V Hebrejštině je slovo „Shekhina“ odvozeno od biblického slovesa „shakhan“, což znamená „akt spočinutí“, ale je odvozen od ženského tvaru. Proto na počátku talmudického období byla „Shekhina“ ženský aspekt Boha, který spočívá mezi lidmi a může být pochopen všemi smysly.

Tedy v průběhu historie po celém světě bylo toto vědomí o mateřské energii, která povstává uvnitř každého z nás. Všechny tyto kultury a civilizace dosáhly svým způsobem pochopení, že přes naše spojení s Ní se můžeme sjednotit se Stvořitelem, od něhož všichni pocházíme a přes něj uskutečňujeme svůj skutečný potenciál.

‘Jako důsledek toho probuzení se stane to, že dosáhnete své skutečné Seberealizace, své osobitosti. Zadruhé, když je tato síla probuzena, stoupá přes šest energetických center ve vašem těle, vyživuje je a propojuje.’

Šrí Mátadží Nirmala Déví
- Pozn. První energetické centrum je pod Kundaliní proto energie pronikne šesti.

Kundaliní a Sahadža jóga

V minulosti byla Kundaliní probouzena hledačům po desítkách let intenzivního úsilí a odevzdanosti. Jen velmi málo jedinců tento obrovský výkon zvládlo a bylo možné jej dosáhnout pouze nepřerušenou meditací a odříkáním. Několik skvělých osobností se narodilo s již probuzenou Kundaliní, ale dokonce ani oni nevěděli, jak zvednout Kundaliní ostatních.

Nicméně v roce 1970 Šrí Mátadží Nirmala Déví vynalezla meditační metodu, jak se bez úsilí spojit se svoji energií Kundaliní. Již od narození si byla vědoma svého duchovního vědomí, ale nevěděla, jak je představit moderním lidem. Viděla zmatek a utrpení ve všech lidech navzdory snahám mnoha duchovních osobností v celé historii. Hledala způsob, jak pomoci lidstvu zažít svůj smysl.

Pátého května 1970 na tiché pláži v Nargol v Indii naplnila božská duchovní zkušenost Její celou bytost a Ona náhle získala odpověď na Svoji otázku. Objevila způsob dávání Seberealizace masově a tím usnadnit vnitřní přeměnu. Tak se zrodila Sahadža jóga, což v sanskritu doslova znamená „přirozená jednota“.

Když nejprve vyzkoušela tento zážitek na lidech ve své blízkosti, Šrí Mátadží zjistila, jak se psychicky, fyzicky a duševně proměnili. Od té doby neúnavně cestovala po celém světě, zvedala Kundaliní stovkám a tisícům lidí a ukazovala jim, jak zvedat Kundaliní ostatním. Navíc rozvinula a rozšířila mnoho technik, které mohou být používány v meditaci, aby posílily Kundaliní a prohloubily tento zážitek. Sahadža jóga je nyní praktikována ve více než sto státech všech kontinentů.

‘Jednu věc, kterou musíte pochopit je, že probuzení Kundaliní a tím získání Seberealizace je živoucí proces evoluce, za který nemůžeme platit. Je to jako když se dá do Matky Země semínko. Vyraší, protože Matka Země má tu sílu, aby vyklíčilo, a semínko má v sobě zabudovanou kvalitu klíčení.’

Šrí Mátadží Nirmala Déví

Šrí Mátadží nikdy za tento prožitek nevybírala peníze. Říkala, je to vrozené právo každé lidské bytosti a má v sobě potenciál změnit svět k lepšímu. Rozpoznala, že dokonce i když se instituce a vláda snaží stabilizovat společnost, pokud není mír uvnitř lidských bytostí, je těžké jej vytvořit navenek.